Україна

Війна в Україні і політика лівих (міжнародна конференція)

7013

[English below. На русском — см. ниже]

Війна в Україні і політика лівих Міжнародна конференція 6-7 вересня 2014, Київ Організатори: журнал соціальної критики «Спільне», Центр соціальних і трудових досліджень Внаслідок військових дій в Україні знищено багато промислових та інфраструктурних об’єктів. Десятки, якщо не сотні тисяч людей втратили роботу, ще більше стали біженцями. Парадоксальна політика уряду, спрямована на подальшу лібералізацію ринку та дерегуляцію економіки в умовах війни, фактично призвела до повного демонтажу системи соціальних гарантій. Спроби незалежних профспілок актуалізувати негайні заходи з відновлення соціальної рівноваги не тільки систематично ігноруються урядом, але й натикаються на агресивну реакцію з боку правлячих політичних сил. Останні продовжують толерувати агресивні і насильницькі дії крайніх правих, а часто і відверто неонацистських угруповань. Соціальна катастрофа поглиблюється за рахунок націоналістичної істерії.  Населення , яке найбільше постраждало від збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей України, стає об’єктом для виключення. Громадянські та соціальні права східних українців дедалі більше делегітимуються завдяки зусиллям влади, радикальних націоналістів та навіть багатьох «лібералів». Соціальні та класові проблеми свідомо підміняються «культурно-історичними» та «ментальними», що призводить до етнізації різних частин України, поглиблення її внутрішнього розколу. Мешканці Донбасу зазнають страждань як від української влади, так і від влади новопроголошених республік. Але якщо київський уряд та його дії сприймаються як ворожі значною частиною дончан, то Росія заграє із населенням соціальною риторикою, однак, використовує прагнення до соціальної справедливості у своїх імперських інтересах. Війна на Донбасі – далеко не перший збройний конфлікт на постсоціалістичному просторі, спровокований конкуренцією місцевих націоналізмів та імперіалізмів великих держав. Чим особлива війна в Україні порівняно з конфліктами у Придністров’ї, Югославії, Абхазії, Чечні, Осетії? У чому полягають болючі подібності? Якою була ліва політика в умовах цих конфліктів і якою вона має бути в Україні? За участі лівих активістів та інтелектуалів з України, Росії, Балкан, Молдови/Придністров’я, Грузії ми збираємося обговорити наступні проблеми:

 • Спільне та особливе «локальних конфліктів» у постсоціалістичній Східній Європі: причини, наслідки, конкуренція націоналізмів, вплив великих держав тощо;
 • Соціально-політичні зрушення та неоліберальні економічні реформи під прикриттям війни;
 • Небезпека праворадикальної загрози та згортання політичної демократії під час війни;
 • Ліва позиція та політика під час війни, перспективи масового антивоєнного руху;
 • Роль незалежних профспілок та робітничих організацій у примиренні та запобіганні соціальній катастрофі в Україні.

Конференція проводиться за підтримки Фонду Рози Люксембург. ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖНА ЗВАНТАЖИТИ ТУТ

[На русском — см. ниже]

The war in Ukraine and politics of the Left International Conference 6-7 September 2014, Kyiv Organizers: Commons: Journal of Social Criticism, Center for Social and Labor Studies As a result of military operations in Ukraine many industrial and infrastructure facilities have been destroyed. Dozens, if not hundreds thousand people, have lost their jobs, even more of them have become refugees. Paradoxical policies of the government aimed at further liberalization of the market and deregulation of the economy during the war led in fact to a complete dismantling of the system of social security. Immediate measures proposed by independent trade unions to restore social balance were not only systematically ignored by the government, but also stumbled upon an aggressive response from the ruling political forces. Instead, the government persistently tolerates aggressive and violent actions of the far right even overtly neo-Nazi groups. The nationalist hysteria aggravates the social disaster. Population of Donetsk and Lugansk provinces that has suffered the most from the military conflict is increasingly becoming the target for exclusion. Civil and social rights of the eastern Ukrainians are increasingly delegitimized by the government, radical nationalists and even many “liberals”. Social and class problems are deliberately replaced with “cultural-historical” and “mental” leading to ethnic division and hostility between the people in different parts of Ukraine deepening of the internal split. Donbass people are suffering both from Ukrainian government and self-proclaimed republics authorities. But if Kiev government’s actions are seen as hostile by the significat part of Donbass population, Russia is flirting with social rhetorics exploiting social justice aspirations in its imperial interests. The war in Donbas is hardly the first armed conflict in the post-socialist space provoked by the competition of local nationalisms and imperialisms of the great powers. What is specific about the war in Ukraine compared to the conflicts in Transnistria, Yugoslavia, Abkhazia, Chechnya, Ossetia? Which are the commonalities? What was the left political response to those conflicts and what it should be in Ukraine now? With the participation of leftist activists and intellectuals from Ukraine, Russia, former Yugoslavia, Moldova/Transnistria, Georgia we are going to discuss the following issues:

 • Common and particular in the ‘local conflicts’ in the post-socialist Eastern Europe: causes, consequences, competition of the nationalisms, influence of the great powers, etc.;
 • Socio-political developments and neo-liberal economic reforms under the guise of the wars;
 • Risk of the far-right threat and collapse of political democracy during the war;
 • Left position and politics during the war; the prospects for mass anti-war movement;
 • Role of the independent unions and workers’ organization in the reconciliation and preventing the social catastrophe in Ukraine.

The conference is supported by the Rosa Luxemburg Foundation. CONFERENCE PROGRAM CAN BE DOWNLOADED HERE

Война в Украине и политика левых Международная конференция 6-7 сентября 2014, Киев Организаторы: Спільне: журнал социальной критики, Центр социально-трудовых исследований Вследствие военных действий в Украине уничтожено много промышленных и инфраструктурных объектов. Десятки, если не сотни тысяч, людей потеряли работу, еще больше стали беженцами. Парадоксальная политика правительства, направленная на дальнейшую либерализацию рынка и дерегуляцию экономики в условиях войны, фактически привела к полному демонтажу системы социальных гарантий. Попытки независимых профсоюзов актуализировать неотложные меры по восстановлению социального равновесия не только систематически игнорируются правительством, но и наталкиваются на агрессивную реакцию со стороны правящих политических сил. Последние продолжают толерировать агрессивные и насильственные действия крайне правых, а часто и откровенно неонацистских группировок. Социальная катастрофа усугубляется за счет националистической истерии. Население, больше всего пострадавшее от вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, все чаще становится объектом исключения. Гражданские и социальные права восточных украинцев все больше делегитимизируются благодаря усилиям власти, радикальных националистов и даже многих «либералов». Социальные и классовые проблемы сознательно подменяются «культурно-историческими» и «ментальными», что приводит к этнизации разных частей Украины и углублению ее внутреннего раскола. Жители Донбасса страдают от действий как украинской власти, так и властей новопровозглашенных республик. Но если киевское правительство и его действия воспринимаются как враждебные значительной частью дончан, то Россия заигрывает с населением социальной риторикой, используя стремление к социальной справедливости в своих имперских интересах. Война на Донбассе – далеко не первый вооруженный конфликт на постсоциалистическом пространстве, спровоцированный конкуренцией местных национализмов и империализмов великих держав. Чем особенна война в Украине по сравнению с конфликтами в Приднестровье, Югославии, Абхазии, Чечне, Осетии? В чем мы можем найти болезненное сходство? Какой была левая политика в условиях этих конфликтов и какой она должна быть в Украине? При участии левых активистов и интеллектуалов из Украины, России, бывшей Югославии, Молдовы/Приднестровья, Грузии мы собираемся обсудить следующие проблемы:

 • Общее и особенное «локальных конфликтов» в постсоциалистической Восточной Европе: причины, последствия, конкуренция национализмов, влияние великих держав и т.д.;
 • Социально-политические сдвиги и неолиберальные экономические реформы под прикрытием войны;
 • Опасность праворадикальной угрозы и сворачивания политической демократии во время войны;
 • Левая позиция и политика во время войны, перспективы массового антивоенного движения;
 • Роль независимых профсоюзов и рабочих организаций в примирении и предотвращении социальной катастрофы в Украине.

Конференция проводится при поддержке Фонда Розы Люксембург.

 

Поділитись